Registracija vozila

IZDAVANJE REGISTARSKIH NALEPNICA

SIGURNO NAJJEFTINIJI U GRADU

NAJPOVOLJNIJI USLOVI PLAĆANJA

Registracija vozila

Na jednom mestu – bez Vašeg odlaska u MUP.

*U firmi se nalazi Šalter MUP-a radi izdavanja registracionih nalepnica što znači da ne morate da idete u MUP već sve vezano za produženje registracije možete obaviti kod nas na našem tehničkom pregledu.

*Nalepnice se izdaju za sve registarske oznake NS bez obzira kojoj opštini pripadaju.

*Vozilo se može registrovati 29 dana pre istekadatuma na vašoj reg. nalepnici na vozilu.

Kad registracija nije produžena u roku od 60 dana od dana isteka važenja reg. nalepnice (datum na nalepnici na vašem vozilu).

SVE NA JEDNOM MESTU SVU PRIPREMU DOKUMENTACIJE MI VRŠIMO ZA VAS . U SKLOPU FIRME SE NALAZI I MUP I PLATNI ŠALTER; PROFESIONALNO I BRZO

klikom na plavu kutiju prikazace vam se vise detalja o potrebnoj dokumentaciji za svaku od ponuđenih opcija.

CENU REGISTRACIJE VAŠEG VOZILA MOŽETE PROVERITI NA NAŠEM KALKULATORU.

Naši ljubazni zaposleni će učiniti sve da Registracija vozila prođe brzo i efikasno.

OBAVEŠTENJA:

REGISTRACIJA ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA.

Za vreme trajanja vanrednog stanja Uniwerk,kao nosilac ovlašćenja za izdavanje reg.nalepnica ,izdavaće reg.nalepnice kod produžetka registracije za sva vozila koja su ranije registrovana , 

MUP vršiće samo prvu registraciju vozila ,i reg.vozila zbog promene vlasnika, ali bez neposrednog kontakta sa strankama.

Više informacije na: 021/467-295 .

Opširnije:

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP)  je za PlutonLogistics poslalo objašnjenje. Prenosimo ga u celosti:

U teritorijalno nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnji poslova obavljaju se isključivo poslovi prve registracije vozila i registracije vozila zbog promene vlasništva vozila, ali bez neposrednog kontakta sa strankama.

Prilikom podnošenja zahteva za upis vozila u jedinstveni registar i zahteva za izdavanje saobraćajne dozvole zbog promene vlasnika potrebno je da originalnu dokumentaciju, zajedno sa fotokopijom lične karte i dokazom o uplaćenim taksama, lice pošalje poštom područnoj policijskoj upravi na čijoj teritoriji ima prijavljeno prebivalište odnosno sedište ako je vlasnik pravno lice. Takođe, uz dokumentaciju dostaviti i kontakt telefon. Po prispeću pošiljke, lice će biti kontaktirano od strane policijskog službenika u cilju registracije vozila. Ukoliko se prilikom promene vlasništva menja i registarsko područje vozila, uz zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole zbog promene vlasnika podnosi se i zahtev za odjavu vozila.

Registracione nalepnice za vozila koja su upisana u jedinstveni registar vozila (produženje važnosti registracije vozila), za vreme važenja Odluke u proglašenju vanrednog stanja, izdaju isključivo privredna društva koja vrše tehnički pregled vozila, koja su ovlašćena za izdavanje registracionih nalepnica. Izuzetno, za vreme važenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja, omogućeno je izdavanje registracionih nalepnica kod navedenih privrednih društava i za vozila kojima se obavlja taksi prevoz, vozila auto-škola, tegljače, vozila invalidnih lica, vozila čije registarske tablice sadrže slova Č, Ć, Š, Ž Đ, Y W..;vozila kod kojih je kao korisnik u saobraćajnoj dozvoli upisana preduzetnička radnja.

Zahtev za izdavanje registracionih nalepnica – produženje važnosti registracije vozila koje je vlasništvo lica starijeg od 65 godina može podneti potomak navedenog lica ili bračni drug. Zahtev se podnosi privrednom društvu – tehničkom pregledu koje je ovlašćeno za izdavanje registracionih nalepnica, uz prilaganje svoje lične karte, lične karte lica koje je starije od 65 godina i ovlašćenja koje ne mora biti overeno od strane notara.

U postupku izdavanja registracionih nalepnica na ovlašćenim tehničkim pregledima neophodno je da se obezbedi da je vozilo tehnički ispravno , osigurano od odgovornosti za štetu pričenjnu trećim licima za period važenja registracione nalepnice, da su izvršene uplate propisanih taksi na uplatni račun 840-1848-16 u objedinjenom iznosu koji je izračunao softverski modul na portalu eUprava za konkretno vozilo i sa pozivom na broj generisanim na portalu eUprava za konkretno vozilo kao i da je na registracionom listu vlasnik vozila ili punomoćnik potpisao da je preuzeo registracionu nalepnicu.

U slučaju da je vlasnik vozila važećim propisima oslobođen plaćanja troškova ili dela troškova registracije vozila, zahtev za povraćaj sredstava može podneti nakon prestanka važenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja.

OBAVEŠTENAJ PRE VANREDNOG STANJA:

 TRAJNE REG.TABLICE I SAOBRAĆAJNA DOZVOLA

Od 01.01.2020 saobraćajna i reg.tablice nema više roka važenja.

Sva vozila koja se prvi put registruju od 01.01.2020 dobijaju trajne reg.tablice i saobraćajnu. 

Do promene reg.tablica dolazi : promene reg.područja,gubitka ili oštećenjem reg.tablice,istek registracije duže od 60 dana.

Do promene saobraćajne dolazi usled stupanja RAZLOGA za promenu saobraćajne ( >> obaveštenje koji su ralozi za promenu saobraćajne<<).

Za vozila registrovana prvi put, PRE 01.01.2020 ,do promene saobraćajne ili tablica u trajne,dolaziće sa nastupanjem isteka saobraćajne ili razloga za promenu tablica i/ili saobraćajne( >> obaveštenja ko menja nalepnicu, saobraćajnu ili tablice <<).

KOJI SU RAZLOZI ZA PROMENU SAOBRAĆAJNE ?

-Za fizička lica- promena prezimena, adrese,vlasnika, reg.područja, gubitak saobraćajne, gubitak tablice.

 -Za pravna lica – promena naziva, adrese u APR,  gubitak saobraćajne,gubitak tablice.

KAKO  DA ZNAM KAD ISTIČE SAOBRAĆAJNA ?

-Podatak  H: na saobraćajnoj ( za vozila kojima saobraćajna ističe od 2020god.i koja ne poseduju dvojezičnu potvrdu koja se izdavala 2018 i 2019 pri registraciji)

-Podatak na dvojezičnoj potvrdi za vozila koja su 2018,I 2019 pri registraciji preuzela dvojezičnu potvrdu.

KO MENJA SAMO REG.NALEPNICU ?

Reg. nalepnica ( bez promene saobraćajne ili reg.tablica)

-Ako vozilo SADRŽI sporna slova Ć,Č,Š.Ž,Đ,Y,W a istek saobraćajne je neka od narednih godina ; npr 2021,2022,2023… ,ali NE  POSTOJE razlozi za promenu saobraćajne .

-Ako vozilo NE SADRŽI sporna slova Ć,Č,Š.Ž,Đ,Y,W a istek saobraćajne je neka od narednih godina ; npr 2021,2022,2023… ,ali NE  POSTOJE razlozi za promenu saobraćajne .

KO MENJA SAOBRAĆAJNU I REG.NALEPNICU ?

Promena saobraćajne,uz dobijanje  reg.nalepnice( reg.tablice ostaju vozilu kao trajne)

-Ako vozilo NE SADRŽI  sporna slova Ć,Č,Š,Ž,Đ,Y,W  a istek saobraćajne je 2020.

-AKo vozilo NE  SADRŽI  sporna slova Ć,Č,Š,Ž,Đ,Y,W  a istek saobraćajne  je neka od narednih godina ; npr 2021,2022,2023… ,ali POSTOJE razlozi za promenu saobraćajne .

KO MENJA REG.TABLICE,SAOBRAĆAJNU I REG.NAEPNICU ?

Promena  reg.tablica,saobraćajne  ,uz dobijanje reg.nalepnice.

-Ako vozilo SADRŽI sporna slova Ć,Č,Š,Ž,Đ,Y,W  a istek saobraćajne je 2020.

-Ako vozilo SADRŽI  sporna slova Ć,Č,Š.Ž,Đ,Y,W a istek saobraćajne  je neka od narednih godina ; npr 2021,2022,2023… ,ali POSTOJE razlozi za promenu saobraćajne .

 MOŽE LI SAOBRAĆAJNA BITI GOTOVA  PO HITNOM POSTUPKU ?

Izrada saobraćajne po hitnom postuku, uz plaćanje propisane takse od  5.000,00 DIN i tada se čeka 2-3 radna dana( po redovnom postuku na saobraćajnu se čeka 7-10 radnih dana ).

Oslobođenje od propisane takse moguće je uz validne dokaze o hitnosti lekarski uput, putni nalog, smrtovnicu, dokaz o rezervisanom turističkom aranžmanu…

Registracija vozila bez promene tablica do 60 dana. 17.04.2018 god.
Rok za zamenu tablica, ukoliko istekne registracija, se produžava sa 30 na 60 dana. Ovo praktično znači da se registracija vozila može produžiti do 60 dana nakon isteka registracije, bez troškova zamene tablica.
24.05.2018  Za putovanje van granica Srbije, potrebno je da saobraćajna dozvola nije istekla (podatak H:).

 

31.10. 2018  Detaljnije o gubitku saobraćajne dozvole ili jedne tablice,i overi izjave kod javnog beležnika

Poštovani,ukoliko ste izgubili jednu tablicu,ili pak saobraćajnu dozvolu,potrebno je izdavanje novih.

Kod gubitka tablica,menja se i saobraćajna i nalepnica i tablice,pri čemu je potrebno platiti takse za izdavanje novih.

Kod gubitka saobraćajne,potrebno je uplatiti takse za novu saobraćajnu i administrativnu taksu za izdavanje duplikata saobraćajne.

NAPOMENA: Ukoliko ne želite da sami nosite predmet u MUP, već mi da Vam završimo, potrebno je IZJAVU overiti kod javnog beležnika o gubitku,u formi izjave. Za više informacija 021467295.

 

PREUZIMANJE BONUSA / POPUSTA SA POLISE PRODATOG VOZILA NA NOVO KUPLJENO VOZILO.

Pri registraciji novog ili polovnog kupljenog vozila, možete nam napomenuti da želite preuzeti bonus sa prethodnog prodatog vozila i da posedujete traženu dokumentaciju:

-Original ili kopija prethodne polise osiguranja prodatog vozila

-Original kupoprodajnog ugovora*prodaja

*Na ovaj način obezbedićete sebi nižu cenu polise osiguranja.

** Potrebno je da je kupac Vašeg prethodnog vozila preveo saobraćajnu na svoje ime, ili da je vozilo odjavljeno.

Pin It on Pinterest

Share This